Loading...

Regulamin wycieczek organizowanych przez Magic Tours

 1. Organizator – Zante Magic Tours Paweł Maciej Nuckowski, Ipiresies Touristikoy Grafeiou Laganas Zakynthos, 29100 Grecja, AFM (NIP) EL141585853 DOY Zakynthos, Nr licencji touroperatora Izby Turystyki w Grecji 08-28-E-60-00-11445-0-1, mający miejsce zwykłego pobytu w Grecji, adres poczty elektronicznej: zmt@zantemagictours.com, kmt@korfumagictours.com, amt@atenymagictours.com, +48 607 501 965, +30 697 568 1621, numer polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakładzie ubezpieczeń: AXA na sumę ubezpieczenia: 500 000 €.
 1. Wycieczka – krótkoterminowa wycieczka turystyczna odbywająca się w Atenach bądź na wyspach Zakynthos lub Korfu albo na wyspach i terenach okolicznych organizowana przez Organizatora dla Uczestników, którzy przebywają w Atenach bądź na wyspach Zakynthos lub Korfu albo na wyspach i terenach okolicznych. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają noclegu, w związku z czym do Wycieczek nie mają zastosowania przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (Dz. Urz. UE L 326, str. 1) ani Dekretu Prezydenta Grecji Προεδρικό Διάταγμα, αριθ.: 339/96. Wycieczki mogą być wszelkiego rodzaju, lądowe, morskie, autokarowe. Jednakże Wycieczka nie obejmuje rejsów po morzu organizowanych przez lokalnych przewoźników – w tym zakresie rejs odbywa się na podstawie odrębnej Umowy zawartej przez Uczestnika z przewoźnikiem. Organizatorem rejsu jest przewoźnik.
 1. Osoba Współpracująca – każda osoba, która na zlecenie Organizatora wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem Wycieczki, np. jego pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy, piloci, przewodnicy, w tym Prowadzący Wycieczkę.
 1. Prowadzący Wycieczkę – wyznaczony przez Organizatora pilot lub przewodnik, kierujący Wycieczką.
 1. Uczestnik – osoba fizyczna, która bierze udział w Wycieczce, na podstawie ważnej umowy zawartej z Organizatorem przez nią lub upoważnioną przez nią osobę trzecią.
 1. Klient – osoba, która zawiera umowę z Organizatorem o uczestnictwo w Wycieczce swoje lub osoby trzeciej, na podstawie ważnego upoważnienia. Klient obowiązany jest posiadać ważne upoważnienie osób trzecich do zawarcia Umowy o uczestnictwo w Wycieczce w ich imieniu.
 1. Umowa – umowa o uczestnictwo w Wycieczce (zakup biletu) zawarta przez Organizatora z Klientem zawierającym ją w imieniu własnym lub w imieniu osób trzecich, które go do zawarcia tej Umowy upoważniły. Umowa zawiera w szczególności Program Wycieczki.
 1. Program Wycieczki – stanowiący integralną część Umowy program Wycieczki zawierający, m. in. jej plan oraz Cenę i Termin Wycieczki, warunki płatności Ceny, miejsce Wycieczki, miejsca odwiedzane, miejsca posiłków, program zwiedzania i inne atrakcyjne turystyczne oraz określenie minimalnej liczby Uczestników, stanowiącej warunek odbycia się Wycieczki.
 1. Cena Wycieczki – Cena za uczestnictwo w Wycieczce, którą obowiązany jest zapłacić Uczestnik.
 1. Termin Wycieczki – okres, w którym odbywa się Wycieczka.
 1. Dzień Wycieczki – dzień kalendarzowy, w którym odbywa się Wycieczka, a jeśli Wycieczka trwa więcej niż jeden dzień (np. w nocy z soboty na niedzielę) – pierwszy dzień, w którym Wycieczka się odbywa.
 1. Adres e-mail Organizatora – adres poczty elektronicznej organizatora określony w Regulaminie w §I pkt 1.
 1. Adres e-mail Uczestnika – adres poczty elektronicznej Uczestnika podany w formularzu rezerwacyjnym lub jeśli Uczestnik nie korzysta z formularza rezerwacyjnego – podany przy zawieraniu Umowy. Klient zawierając umowę w imieniu osób trzecich, obowiązany jest także podać adresy e-mail tych Uczestników, w imieniu których Umowę zawiera.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wycieczkach organizowanych przez Organizatora oraz określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 1. Uczestnictwo w Wycieczce może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie ważnej Umowy.
 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 1. Akceptacja Regulaminu może odbywać się w następujący sposób:
 • poprzez zaakceptowanie Regulaminu na stronie internetowej Organizatora, o której mowa w Regulaminie w §III pkt 2 przed dokonaniem Rezerwacji. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na tej stronie internetowej w taki sposób, aby Uczestnik mógł przed rozpoczęciem dokonywania Rezerwacji pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje;
 • w przypadku zawierania Umowy (zakupu biletu) – w chwili jej zawierania, poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji, wówczas przed podpisaniem oświadczenia Klient otrzymuje egzemplarz Regulaminu, z którym obowiązany jest się zapoznać;
 • W przypadku, gdy Umowa została zawarta w imieniu Uczestnika przez Klienta – najpóźniej przed rozpoczęciem Wycieczki, poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji; Uczestnik otrzymuje przed podpisaniem tego oświadczenia egzemplarz Regulaminu, z którym obowiązany jest się zapoznać.
 1. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu, Uczestnik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Organizatora, przy czym interpretacja dokonywana przez Organizatora nie ma charakteru wiążącego.
 1. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Uczestnik jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże Uczestnika będącego konsumentem, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 1. Wszelkie informacje o Wycieczce, zamieszczone w jakichkolwiek broszurach, materiałach reklamowych, materiałach promocyjnych czy podobnych dokumentach (z wyjątkiem Programu Wycieczki), mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.
 1. Zawarcie Umowy może być poprzedzone dokonaniem przez Uczestnika Rezerwacji miejsc na Wycieczce („Rezerwacja”). Rezerwacja jest bezpłatna (z zastrzeżeniem §III pkt 12 niniejszego Regulaminu ), i nie oznacza zawarcia Umowy z Organizatorem. Klient może jednak dokonać wpłaty całości Ceny Wycieczki po dokonaniu Rezerwacji, a przed zawarciem Umowy.
 1. Rezerwacja może odbywać się poprzez:
 • wypełnienie odpowiedniego formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora.
 • bezpośrednie zgłoszenie dokonane u pracownika w biurze stacjonarnym Organizatora.
 • zgłoszenie przesłane na Adres e-mail Organizatora.
 • zgłoszenie telefoniczne lub wiadomość SMS na numery telefonów Organizatora.
 • zgłoszenie poprzez czat dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 • zgłoszenie poprzez komunikator na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora.
 • zgłoszenie poprzez komunikator Skype na profilu Organizatora.
 1. Klient, dokonując Rezerwacji, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego zaakceptowania.
 1. Klient, dokonując Rezerwacji, podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu aktywnego podczas pobytu w Grecji, Adres e-mail Uczestnika, liczbę Uczestników dorosłych, liczbę dzieci w wieku 2-12 lat, liczba dzieci poniżej 2 roku życia, hotel i miejscowość zakwaterowania, wybrany rodzaj Wycieczki, a także termin pobytu oraz preferowany Termin Wycieczki.
 1. Klient oświadcza, że wszystkie dane podane podczas Rezerwacji są zgodne z prawdą oraz zgadzają się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym.
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych podczas Rezerwacji w celu jej dokonania. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
 1. Po otrzymaniu danych potrzebnych do założenia Rezerwacji, Organizator może zarezerwować Klientowi miejsca na wskazaną przez niego podczas Rezerwacji Wycieczkę, o ile w preferowanym przez Klienta Terminie Wycieczki pozostała liczba miejsc wolnych jest wystarczająca. O braku wystarczającej liczby miejsc wolnych Organizator powiadamia Klienta w wiadomości zwrotnej na Adres e‑mail Uczestnika, numer telefonu Klienta podany podczas Rezerwacji lub osobiście w biurze stacjonarnym Organizatora.
 1. Potwierdzeniem założenia Rezerwacji jest e-bilet z unikatowym numerem rezerwacji otrzymywany przez Klienta na Adres e‑mail Uczestnika. E-bilet należy wydrukować i mieć ze sobą podczas Wycieczki. W przypadku Rezerwacji na miejscu w biurze stacjonarnym Organizatora potwierdzeniem złożenia Rezerwacji jest zaś bilet, który również należy mieć ze sobą podczas Wycieczki.
 1. Po dokonaniu Rezerwacji Uczestnik jest zobowiązany do zawarcia z Organizatorem Umowy najpóźniej na 72 godziny przed Dniem Wycieczki lub bezpośrednio w chwili dokonania Rezerwacji.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji, bez podania przyczyny. O anulowaniu Rezerwacji Klient zostanie powiadomiony wiadomością e‑mail, SMS, telefonicznie lub osobiście w biurze stacjonarnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie Rezerwacji.
 1. W każdej chwili Klient może uzyskać informację na temat statusu dokonanej przez siebie Rezerwacji, a także dodatkowych informacji o Wycieczce, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub numer telefonu Organizatora, korzystając ze strony internetowej Organizatora lub bezpośrednio w biurze stacjonarnym Organizatora.
 1. Do korzystania ze strony internetowej Organizatora wymagane są:
 • stały dostęp do Internetu
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookies oraz sygnalizatory www – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.
 • włączona obsługa plików Cookies oraz JavaScript.
 1. Po dokonaniu Rezerwacji Klient obowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora 100% Ceny Wycieczki zgodnie z warunkami Rezerwacji i płatności ustalonymi w Regulaminie.
 1. Obowiązujące sposoby rezerwacji i płatności:
 • Rezerwacja z wyprzedzeniem (przed przybyciem na miejsce pobytu) dokonana poprzez kanały komunikacyjne określone w Regulaminie w §III pkt 2 w podpunktach a), c), d), e), f), g) powinna być zakończona płatnością w wysokości 100% Ceny Wycieczki w systemie DOTPAY, kratą kredytową lub przelewem na konto bankowe Organizatora najpóźniej na 7 dni przed deklarowanym przez Klienta dniem przybycia na miejsce pobytu (płatność jest przewalutowana z EUR na PLN według kursu NPB na dany dzień).
 • Rezerwacja na miejscu (po przybyciu na miejsce pobytu) dokonana w dowolny sposób określony w Regulaminie w §III pkt 2 powinna być zakończona płatnością w wysokości 100% Ceny Wycieczki w systemie DOTPAY, kratą kredytową lub przelewem na konto bankowe Organizatora najpóźniej na  72 godziny przed Dniem Wycieczki (płatność jest przewalutowana z EUR na PLN według kursu NPB na dany dzień) lub płatnością gotówkową w walucie EUR w wysokości 100% Ceny Wycieczki w jednym z biur stacjonarnych Organizatora. Płatności u Prowadzącego Wycieczkę mogą dokonać wyłącznie Uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji na miejscu (telefonicznie), zakwaterowani w miejscowościach, w których nie znajduje się biuro stacjonarne Organizatora.
 1. Jeśli Rezerwacja z wyprzedzeniem (przed przybyciem na miejsce pobytu) poprzez kanały komunikacyjne określone w Regulaminie w §III pkt 2 w podpunktach a), c), d), e), f), g), dokonywana jest na mniej niż 7 dni przed deklarowanym przez Klienta dniem przybycia na miejsce pobytu, wówczas płatności w wysokości 100% Ceny Wycieczki należy dokonać niezwłocznie w chwili Rezerwacji w systemie DOTPAY, kratą kredytową lub przelewem na konto bankowe Organizatora (płatność jest przewalutowana z EUR na PLN według kursu NPB na dany dzień).
 1. Jeśli Rezerwacja na miejscu (po przybyciu na miejsce pobytu) założona w dowolny sposób określony w Regulaminie w §III pkt 2, dokonywana jest mniej niż na 72 godziny przed Dniem Wycieczki, wówczas płatności w wysokości 100% Ceny Wycieczki należy dokonać należy dokonać niezwłocznie w chwili Rezerwacji w systemie DOTPAY, kratą kredytową lub przelewem na konto bankowe Organizatora (płatność jest przewalutowana z EUR na PLN według kursu NPB na dany dzień) lub w jednym z biur stacjonarnych Organizatora.
 1. Rezerwację dokonywaną na miejscu w biurach stacjonarnych Organizatora, o której mowa w Regulaminie w §III pkt 2 w podpunkcie b), zakończyć można wyłącznie płatnością gotówkową w wysokości 100% Ceny Wycieczki w walucie EUR.
 1. Brak zapłaty w terminach wskazanych w §IV niniejszego Regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją Klienta z Wycieczki.
 1. Sposób dokonania zapłaty podany jest każdorazowo do Rezerwacji.
 1. Wszystkie nieopłacone Rezerwacje mają status REZERWACJI TYMCZASOWEJ i ulegają automatycznej anulacji, jeżeli wpłata w wysokości 100% Ceny Wycieczki nie zostanie zaksięgowana przez Organizatora w terminach wskazanych w §IV niniejszego Regulaminu.
 1. Dniem zapłaty w przypadku płatności bezgotówkowej jest dzień uznania rachunku bankowego.
  1. Klient obowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora „Opłaty za Transfer Dodatkowo Płatny”, jeśli transfer z wyznaczonego miejsca zbiórki na Wycieczkę objęty jest dodatkową opłatą, zgodną z obowiązującym Cennikiem Transferów Płatnych:

Cennik Transferów Płatnych

Region Wschodni Vassilikos Keri

Kampi

Miejscowość

Amoudi Psarou Alykes Katastari Gerakas Porto Roma Keri Limni

Kampi

Wycieczka

Wszystkie propozycje wycieczkowe Wszystkie oprócz Kefalonii

Kefalonia

Liczba osób Dowolna max.

4

max.

8

max.

4

max.

8

Cena 5€ osoba dorosła | 3€ dziecko do 12 lat | 0€ dziecko do 2 lat 30€ 50€ 40€

60€

Cena obejmuje transfer w obie strony. Dzieci do lat 2 mają miejsce na kolanach osoby dorosłej.

 

 1. Dzieci korzystają ze zniżek tylko wtedy, gdy ich wiek nie przekracza 12 lat (wg rocznika urodzenia).
 1. Przed zawarciem Umowy Organizator udziela Uczestnikowi w szczególności następujących informacji:
 • o dokumentach, które Uczestnik musi posiadać w trakcie trwania Wycieczki. Brak takich dokumentów może skutkować niemożnością świadczenia usług przez Organizatora i obciąża w całości Uczestnika
 • o wymaganiach zdrowotnych dotyczących uczestnictwa w Wycieczce
 • o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa Wycieczce
 1. Klient podaje w Umowie aktualne i prawdziwe dane osobowe. Podanie aktualnych i prawdziwych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy przez Organizatora, w szczególności w zakresie formalności związanych z Wycieczką.
 1. Klient ma obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora o każdorazowej zmianie danych podanych w Umowie.
 1. Uczestnik może we własnym zakresie skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków lub rezygnacji z Wycieczki w przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego poprzez zawarcie odpowiedniej umowy z ubezpieczycielem.
 1. Przy zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do zapłaty 100% Ceny Wycieczki, określonej w Programie Wycieczki. Brak uiszczenia Ceny Wycieczki uniemożliwia Uczestnikowi uczestnictwo w Wycieczce.
 2. Klient zawierający umowę musi być pełnoletni.
 1. Jeżeli Klient zawiera umowę w imieniu osoby trzeciej, to oświadcza, że:
 • posiada on ważne i skuteczne upoważnienie tej osoby do zawarcia Umowy
 • osoba ta zapoznała się z Regulaminem i go zaakceptowała
 • posiada wszelkie upoważnienia do wyrażenia wszelkich zgód wyrażonych w niniejszym Regulaminie, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zawarcia i wykonania Umowy oraz zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowej, materiałów marketingowych i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji usług Organizatora.
 1. Jeżeli Klient zawarł Umowę w imieniu osoby trzeciej, a nie posiadał do tego upoważnienia lub też zawarł ją z przekroczeniem zakresu upoważnienia lub też w momencie zawierania Umowy pełnomocnictwo to było nieważne lub zostało uprzednio skuteczne odwołane, Klient jest odpowiedzialny wobec Organizatora za to, iż osoba ta zawrze Umowę oraz zapłaci Cenę Wycieczki. Jeśli osoba trzecia nie zawrze Umowy i nie zapłaci Ceny Wycieczki, Klient obowiązany jest do zapłaty Organizatorowi kary umownej w kwocie równowartości Ceny Wycieczki za każdą osobę trzecią, w imieniu której rzekomo działał. Organizator ma prawo dochodzenia od Klienta dalszego odszkodowania.
 1. Jeżeli Klient zawarł Umowę w imieniu osoby trzeciej, Organizator może uzależnić uczestnictwo osoby trzeciej od dokonania przez tę osobę lub przez Klienta wpłaty zaliczki na poczet uczestnictwa tej osoby.
 1. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.
 1. Uczestnik obowiązany jest w czasie Wycieczki stosować się do poleceń Prowadzącego Wycieczkę, a także wszelkich znaków i tablic, w szczególności nakazów i zakazów.
 1. Uczestnik obowiązany jest przed uczestnictwem w Wycieczce dokonać sprawdzenia swojego stanu zdrowia w celu ustalenia, iż stan ten umożliwia mu uczestnictwo w Wycieczce. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza zarazem, iż jego stan zdrowia umożliwia mu uczestnictwo w Wycieczce i brak jest przeciwwskazań do uczestnictwa.
 1. Na Wycieczkach obowiązuje bezwzględny zakaz następujących działań:
 • samowolnego oddalania się od grupy
 • zwiedzania „na własną rękę” bez opieki Organizatora lub Prowadzącego Wycieczkę
 • zbliżania się do brzegów klifów, w szczególności podczas spaceru w terenie górskim
 • kąpania się w miejscach niedozwolonych lub takich, gdzie nie ma ratownika
 • spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających
 • palenia tytoniu, poza dozwolonymi przez prawo właściwymi dla Wycieczki miejscami
 • kąpania się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających
 • nadmiernego wystawiania się na słońce, bez stosownych środków chroniących przed porażeniem słonecznym
 • wchodzenia do wody przez osoby nieumiejące dobrze pływać
 • poruszania się przez Uczestnika po niebezpiecznych trasach i przebywania w niebezpiecznych miejscach bez odpowiedniej asysty
 • narażania innych Uczestników na utratę życia lub zdrowia albo uszkodzenie lub utratę mienia podczas Wycieczki.
 1. Uczestnikiem Wycieczki może być osoba niepełnoletnia, pod warunkiem, że jej prawni opiekunowie wyrażą zgodę na jej uczestnictwo w Wycieczce w formie pisemnego oświadczenia.
 2. Jeśli Uczestnikiem Wycieczki jest osoba niepełnoletnia lub inna wymagająca opieki lub nadzoru, rodzice (opiekunowie) obowiązani są do nadzoru i pilnowania takiej osoby i ponoszą odpowiedzialność za jej działania lub zaniechania.
 1. Uczestnik, kąpiąc się, powinien zwrócić szczególną uwagę na możliwość oparzenia przez meduzy i jeśli istnieje takie niebezpieczeństwo, powinien unikać kąpieli.
 1. Opalając się lub wystawiając się na słońce, Uczestnik obowiązany jest skorzystać z filtrów. Zabrania się zbyt długiego przebywania na słońcu. Klient obowiązany jest dostosować swój ubiór do warunków atmosferycznych.
 1. Uczestnik obowiązany jest założyć odpowiednie obuwie i odzież chroniące przed ukąszeniami jaszczurek, żmii lub węży.
 1. Uczestnik obowiązany jest realnie oceniać swoje siły, możliwości i kondycję podczas uczestnictwa w Wycieczce. O każdym pogorszeniu stanu zdrowia lub złym samopoczuciu obowiązany jest natychmiast zawiadomić Organizatora lub Prowadzącego Wycieczkę lub też wezwać natychmiast pomoc lekarską. Jeśli Uczestnik uważa, że dana część Programu Wycieczki jest dla niego za trudna (np. wspinaczka) lub też czuje się przemęczony lub sforsowany, powinien zrezygnować z tej części Wycieczki i odpocząć.
 1. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić swoje uczestnictwo w Wycieczce e-mailem lub poprzez SMS na numer telefonu komórkowego Organizatora wskazany w Programie Wycieczki najpóźniej do godziny 18.00 w dniu poprzedzającym Dzień Wycieczki. Brak takiego potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w Wycieczce.
 1. Uczestnik ma prawo przenieść na osobę trzecią (Cesjonariusza) wszystkie wynikające z Umowy prawa i obowiązki, za zgodą Organizatora („Cesja”). Cesja jest ważna, jeżeli Uczestnik uzyska zgodę Organizatora na piśmie, przy czym Cesja może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed Dniem Wycieczki.
 1. Uczestnik może w każdym czasie trwania Wycieczki zrezygnować z dalszego uczestnictwa w niej, jednak wówczas obowiązany jest zapewnić sobie na własną rękę i koszt powrót do miejsca pobytu (np. zamówienie taksówki, powrót autobusem), chyba że obowiązek udzielenia pomocy Uczestnikowi wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z tym, że wówczas również koszty takiej pomocy ponosi Uczestnik. W przypadku, gdy koszty takie poniósł Organizator, Uczestnik obowiązany jest do ich zwrotu.
 1. Uczestnik jest obowiązany posiadać przy sobie podczas trwania wycieczki kwotę gotówki w walucie obowiązującej w miejscu Wycieczki w kwocie co najmniej: 50€.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają Uczestnika.
 1. Uczestnik ma obowiązek stawić się we wskazanym miejscu zbiórki na 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia Wycieczki. Ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, Organizator nie ma obowiązku czekać na spóźnionego Uczestnika. Zatem, o ile Uczestnik nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiorki, istnieje możliwość wykluczenia go z uczestnictwa w Wycieczce. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi poniesionych przez niego kosztów na zasadach określonych w §XIV.
 1. W przypadku zbyt późnego stawienia się Uczestnika na miejscu poszczególnych zbiórek podczas trwania Wycieczki, bez winy Organizatora, Uczestnik traci prawo do powrotu z grupą wycieczkową i musi wrócić do hotelu na koszt własny.
 1. Jeśli Uczestnik narusza którykolwiek z powyższych obowiązków, Organizator lub Prowadzący Wycieczkę ma prawo wykluczyć go z uczestnictwa w Wycieczce. Uczestnik wykluczony z tej przyczyny nie ma prawa do zwrotu Ceny Wycieczki.
 1. Organizator ma także prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Wycieczce, również przed jej rozpoczęciem, jeśli Uczestnik ten zachowuje się obraźliwie, agresywnie i jego uczestnictwo stwarza lub może stwarzać zagrożenia dla sprawnego organizowania Wycieczki. Uczestnik wykluczony z tej przyczyny nie ma prawa do zwrotu Ceny Wycieczki.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • wszelkie działania i zaniechania leżące po stronie Uczestnika lub innych Uczestników, w szczególności, gdy Uczestnik narusza którykolwiek z obowiązków opisanych w §IX Regulaminu
 • wszelkie działania i zaniechania leżące po stronie osób nieuczestniczących w Wycieczce, chyba że są to osoby, którymi posługuje się on przy organizacji Wycieczki
 • za usługi turystyczne, których nie jest bezpośrednim organizatorem, a jedynie pośrednikiem w ich sprzedaży, to jest: wynajem łodzi i samochodów, wycieczki do parków wodnych, usługi sportów wodnych, nurkowania, jazdy konnej, paintball i gokartów, a także usługi fotograficzne.
 • skutki spożywania pokarmów i płynów przez Uczestnika, ewentualne problemy gastrologiczne lub choroby, chyba, że skutki te wynikają z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub osób, którymi posługuje się on przy organizacji Wycieczki
 • wszelkie przyczyny leżące po stronie przewoźnika organizującego rejsy po morzu, ponieważ Wycieczka ich nie obejmuje, a rejs odbywa się na podstawie odrębnej Umowy zawartej przez Uczestnika z przewoźnikiem. Organizatorem rejsu jest przewoźnik;
 • jakiekolwiek szkody wynikłe w razie zaistnienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenia nieprzewidywalne oraz niezależne od woli Organizatora, a w szczególności:
 • kataklizmy i inne nagłe zdarzenia atmosferyczne, jak: trzęsienia ziemi, powodzie, wysokie fale morskie, sztormy, pożary, silne wiatry, burze, gradobicia
 • działania zbrojne, wojny, ataki terrorystyczne, zamieszki bądź przygotowania do nich
 • działania władz cywilnych lub wojskowych oraz embarga, sabotaże, epidemie, strajki, lokauty, manifestacje i inne zakłócenia społeczne lub pracownicze
 • oznaczenie e-maili od Organizatora do Uczestnika lub od Uczestnika do Organizatora jako spam
 • niedostosowanie się Uczestnika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze strony internetowej Organizatora, określonych w §3 Regulaminu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu wycieczki fakultatywnej dokonane na życzenie Klienta lub za jego wyraźną zgodą.
 1. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do dwukrotności Ceny Wycieczki; ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż wycieczkowy Uczestnika oraz rzeczy niepowierzone Organizatorowi pozostawione w miejscu publicznym, w busie wycieczkowym, na łodzi, na miejscu zbiórek lub przesiadek.
 1. Nie należy wkładać do bagażu wycieczkowego znajdującego się w lukach bagażowych takich przedmiotów jak: dokumenty, pieniądze oraz inne wartościowe lub podatne na uszkodzenie rzeczy.
 1. W razie zaginięcia lub uszkodzenia bagażu wycieczkowego Uczestnika lub innych rzeczy wartościowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić fakt zaginięcia rzeczy prywatnych Prowadzącemu Wycieczkę, który poinformuje biuro centralne, celem rozpoczęcia próby odnalezienia owych przedmiotów.
 1. Organizator ma prawo do zmiany Ceny, Terminu lub Programu Wycieczki, o czym zawiadamia Uczestnika na jego adres e-mail, poprzez wiadomość SMS lub telefonicznie wraz ze wskazaniem zmian.
 1. W terminie wskazanym w zawiadomieniu o zmianach, Uczestnik może poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Organizatora lub poprzez wysłanie wiadomości SMS na telefon kontaktowy Organizatora lub w rozmowie telefonicznej z Organizatorem zaakceptować zmiany albo zrezygnować z Wycieczki (odstąpienie od Umowy). W takim wypadku rezygnacji uczestnika z Wycieczki Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane przez niego płatności na poczet Ceny Wycieczki, na podany przez niego rachunek bankowy lub na żądanie Uczestnika w gotówce (o ile nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami) w terminie 7 dni od dnia odebrania oświadczenia o rezygnacji. Brak odpowiedzi Uczestnika w wyżej wyznaczonym terminie oznacza akceptację zmiany.
 1. Organizator ma prawo odwołać Wycieczkę najpóźniej na 24 godziny przed Dniem Wycieczki z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum grupy.
 1. Organizator może odwołać Wycieczkę w każdym czasie w przypadku wystąpienia zdarzenia noszącego cechy siły wyższej (np. klęsk żywiołowych, stanów wojny, zagrożenia terrorystycznego, stanów załamania pogodowego, itp.) lub z przyczyn przez niego niezawinionych.
 1. W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn wymienionych w §XIII pkt 1 i 2, Organizator zwróci Klientowi całość dokonanej przez niego płatności na poczet Ceny Wycieczki na podany przez Klienta rachunek bankowy lub na żądanie Uczestnika, w gotówce (o ile nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami) w terminie 14 dni od dnia odwołania Wycieczki.
 1. Poza innymi sytuacjami opisanymi w Regulaminie Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Wycieczce wysyłając Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Organizator miał możliwość zapoznać się z treścią oświadczenia o rezygnacji.
 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wycieczce, Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane na poczet Ceny Wycieczki płatności pomniejszone o:
 • 0% Ceny Wycieczki – przy rezygnacji do 72 godzin przed Dniem Wycieczki
 • 20% Ceny Wycieczki – przy rezygnacji do 48 godzin przed Dniem Wycieczki
 • 90% Ceny Wycieczki – przy rezygnacji do 24 godzin przed Dniem Wycieczki
 • 100% Ceny Wycieczki – przy rezygnacji w terminie krótszym niż 24 godziny przed Dniem Wycieczki
 1. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 72 godziny przed Dniem Wycieczki, zwrot płatności w wysokości 100% płatności dokonanej na poczet Ceny Wycieczki może uzyskać wyłącznie osoba, która przedstawi ważne zaświadczenie lekarskie poświadczające, iż jej stan zdrowia uniemożliwia udział w Wyciecze. O zwrot ten może ubiegać się także jeden z opiekunów dziecka, które posiada zaświadczenie lekarskie.
 1. Pomniejszenie zwrotu płatności dokonanej na poczet Ceny Wycieczki o wartości wskazane w §XIV pkt 3 Regulaminu wynika z konieczności poczynienia przez Organizatora przygotowań do Wycieczki obejmującej określoną liczbę Uczestników (koszty pracy, zorganizowania i opłacenia lokalnych przewodników, dokonania przedpłat), a także utraconych korzyści Organizatora wskutek rezygnacji przez Uczestnika z Wycieczki (jeśli na przykład brak było możliwości zapisywania się kolejnych Uczestników na Wycieczkę z powodu wyczerpania limitu miejsc, a zapisani Uczestnicy następnie zrezygnowali).
 1. Brak uczestnictwa Uczestnika w Wyciecze, mimo braku skutecznej rezygnacji, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty Ceny Wycieczki, jeśli wcześniej jej nie zapłacił.
 1. W przypadku, gdy Klient rezygnujący z uczestnictwa w Wycieczce, wskaże inną osobę mogącą wziąć udział w tej Wycieczce w jej miejsce oraz przeniesie na nią swoje uprawnienia jako Uczestnika wycieczki, a osoba ta przyjmie na siebie jego obowiązki wynikające z Rezerwacji i Umowy, Organizator (o ile nie wystąpią inne, niezależne od niego przeszkody) pobiera za dokonanie zmiany opłatę w wysokości 0,00 PLN i 0,00 €.
 1. Jeżeli jedna lub więcej osób razem uczestniczących w Wycieczce rezygnuje z niej na podstawie tej samej Umowy, pozostałe osoby, na rzecz których Umowa ta została zawarta, o ile również nie zrezygnują z Wycieczki, zobowiązane są do uiszczenia odpowiedniej dopłaty wynikającej z cennika, obowiązującego w momencie zawarcia Umowy z tytułu faktycznej liczby Uczestników widniejących w Umowie.
 1. Możliwość dokonania zmiany miejsca zbiórki, Terminu Wycieczki lub opcji na życzenie Klienta zależy w każdym przypadku od dostępności ofert. W przypadku, gdy zmiana taka następuje poprzez rezygnację z pierwotnej Wycieczki objętej Rezerwacją dokonaną wcześniej przez Klienta, przy jednoczesnym dokonaniu Rezerwacji nowej Wycieczki, Klient decydujący się na taką zmianę zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z jej dokonaniem obliczonych przy odpowiednim zastosowaniu zasad odnoszących się do kosztów rezygnacji z Wycieczki. W pozostałych przypadkach koszt zmiany Wycieczki na życzenie Klienta zostanie uzgodniony z Klientem indywidualnie przed jej dokonaniem. W przypadku dokonania zmiany, wpłacone przez Klienta na poczet pierwotnej Wycieczki kwoty pomniejszone o ewentualne koszty związane z taką zmianą zostaną w takim przypadku zaliczone na poczet nowej Wycieczki. Ewentualna nadwyżka po stronie Organizatora zostanie zwrócona Klientowi w terminie 21 dni od daty dokonania zmiany. W przypadku konieczności dokonania dopłaty przez Klienta dla skuteczności zmiany konieczne jest dokonanie wpłaty w terminie uzgodnionym przez Organizatora indywidualnie z Klientem.
 1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi w czasie trwania Wycieczki Uczestnik powinien zgłaszać niezwłocznie Prowadzącemu Wycieczkę.
 1. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia wycieczki.
 1. Reklamacja powinna zostać złożona Organizatorowi w formie pisemnej dla celów dowodowych w jednym z biur stacjonarnych Organizatora. Za datę złożenia reklamacji uważa się datę jej wpływu do biura Organizatora.
 1. Reklamacja powinna być czytelna. W razie niemożności odczytania reklamacji Organizator wezwie Uczestnika do ponownego złożenia reklamacji w formie czytelnej. W takiej sytuacji bieg terminów reklamacyjnych ulega zawieszeniu.
 2. Prawidłowo złożona Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Uczestnika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy oraz zwięzły opis spornych okoliczności wraz z uzasadnieniem.
 1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Organizatora.
 1. W razie niezadowolenia z wyniku rozpatrzonej reklamacji, Uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń na drodze sądowej.
 1. Kraje Basenu Morza Śródziemnego uznawane są za bezpieczne pod względem zdrowotnym. Niewymagane są obowiązkowe szczepienia ochronne ani profilaktyczne. Należy jednak zawsze pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad higieny, jak mycie rąk przed posiłkami, mycie owoców i warzyw, a także picie tylko wody pochodzącej z bezpiecznego źródła. Przed wyjazdem zaleca się również sprawdzenie i stosowanie się do bieżących informacji dla Polaków podróżujących za granicę publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski.
 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przy zawieraniu Umowy oraz przy wypełnieniu formularza rezerwacyjnego, to jest: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz w celu przeprowadzenia procedury rezerwacyjnej.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy oraz przeprowadzenia procedury rezerwacyjnej.
 1. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora, ale jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wycieczce – stosuje się wówczas §XIV niniejszego Regulaminu.
 1. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (rozpowszechnianie, upublicznianie) przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w czasie uczestnictwa w Wycieczce do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej i innych materiałach promocyjnych oraz reklamowych).
 1. Uczestnik może, ale nie musi, podczas wypełnienia formularza rezerwacyjnego lub podczas zawierania Umowy lub podczas akceptacji Regulaminu, godzić się na otrzymywanie od Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących informacji handlowej lub materiałów marketingowych, np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, innych wycieczkach organizowanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące. Informacje będą wysyłane na adres e-mail Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do tych celów, przekazanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem dla celów wysłania informacji handlowej lub materiałów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji produktów i usług Organizatora.
 1. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie e‑maila na Adres e-mail Organizatora.
 1. Niezależnie od faktu wyrażenia zgody, o której mowa wyżej, Organizator może przekazywać Uczestnikowi w formie e-maila informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do wykonania Umowy, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności informacje dotyczące Wycieczki. W szczególności dotyczy to informacji o wszelkich zmianach Programu Wycieczki, godzinie i miejscu zbiórki, odwołaniu Wycieczki, zmianie terminu.
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i w języku angielskim.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora, przy czym w stosunku do Uczestników, którzy dokonali już Rezerwacji lub którzy zawarli już Umowę, Organizator zawiadamia Uczestnika na jego adres e-mail o zamierzonej zmianie Regulaminu, wraz ze wskazaniem zmian, najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian. Uczestnik może wówczas zrezygnować z Wycieczki (odstąpić od Umowy), o czym zobowiązany jest zawiadomić Organizatora na jego Adres e-mail najpóźniej ostatniego dnia przed dniem wejścia w życie zmian. Odstąpienie od Umowy z tego powodu nie powoduje po stronie Uczestnika obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat. Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane przez niego płatności na poczet Ceny Wycieczki, na podany przez niego rachunek bankowy lub na żądanie Uczestnika w gotówce (o ile nie wiąże się to z nadmiernymi trudnościami) w terminie 14 od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie. Brak odpowiedzi Uczestnika w wyżej wyznaczonym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu. Jeśli Uczestnik dokonał tylko Rezerwacji, brak akceptacji zmiany Regulaminu oznacza anulowanie Rezerwacji.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa greckiego, ponieważ usługa (Wycieczka) jest świadczona wyłącznie na terytorium Grecji, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 w zw. z art 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. U. UE L 2008, Nr 177, poz. 6
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2017 roku i ma zastosowanie do Umów zawartych od dnia 20.02.2017 roku włącznie.

Wybierz interesujący Cię temat: